Academia de Stiinte a Moldovei

Proiecte de cercetare


Pe parcursul anilor 2008-2012, colaboratorii Laboratorului Ficobiotehnologie au participat în următoarele proiecte:

06.411.051F (2006-2010) Fundamentarea ştiinÅ£ifică a sintezei orientate a substanÅ£elor bioactive de către microorganisme. A fost demonstrată posibilitatea inducerii sintezei acizilor graşi polienici deficitari γ-linolenic de către Spirulina platensis şi eicosapentaenoic de către Porphyridium cruentum, cu utilizarea compuşilor coordinativi în calitate de stimulatori. A fost, în premieră, aplicat etanolul de diferite concentraÅ£ii în calitate de solvent optimal pentru extragerea componentelor antioxidative din Porphyridium şi Spirulina. AcÅ£iunea antioxidativă a componentelor algale se realizează în baza mecanismului donor de electroni. Metodele nespecifice antioxidative sunt reprezentative şi informaÅ£ionale, prezintă rezultate valide în funcÅ£ie de materia primă utilizată.

06.411.016A (2006-2010) Elaborarea biotehnologiilor de producere şi folosire a preparatelor microbiene pentru agricultură, industria alimentară şi medicină. Au fost elaborate procedee de obÅ£inere a biomasei microalgale cu un conÅ£inut sporit de acizi graşi omega-3, omega-6, valoroşi din punctul de vedere al producerii deficitare şi al utilizării farmaceutice. Procedeele elaborate se integrează în schemele tehnologiilor intensive de obÅ£inere a substanÅ£elor biologic active. În scopul utilizării maximale a biomasei algale au fost elaborate preparatele antioxidante care se evidenÅ£iază prin activitatea antioxidantă stabilă şi care pot servi în calitate de substrat pentu obÅ£inerea de preparate antioxidante combinate cu utilizarea ulterioară în calitate de materie primă pentru producerea de nutraceutice pentru uz uman.


09.816.09.03A (2009-2010) Preparate antiaterogene de origine algală. A fost creat un nou preparat cu proprietăţi normolipemiante şi antiaterogene pe baza principiilor bioactive din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis destinat utilizării în tratamentul profilactic şi simptomatic al maladiilor sistemului cardiovascular. Preparatul este constituit din 3 componente: BioR, polizaharide sulfatate şi fosfolipide esenÅ£iale, excipienÅ£i farmaceutici acceptaÅ£i. În rezultatul cercetărilor biotehnologice, farmaceutice şi biomedicale, pentru preparatul nominalizat au fost elaborate DAN: Proiectul Regulamentului tehnologic de obÅ£inere, Proiectul Monografiei farmacopeice, Dosarul toxicologic preclinic.

10.820.04.17/RoA (2010-2012) Bioacumularea şi recuperarea microcomponentelor metalice din șlamul rezultat la solubilizarea alacalină a uraniului din minereu, cu ajutorul cianobacteriilor şi microlagelor. A fost stabilită modalitatea optimă de utilizare a culturilor Porphyridium cruentum şi Nostoc linckia în scopul solubilizării metalelor din șlamul rezultat de la solubilizarea alcalină a uraniului prin aplicarea oxidării preventive a nămolului şi aplicarea mediului bazic care asigură un procent înalt de bioacumulare.


10.820.08.08/BA (2010-2011) Monitoringul şi ameliorarea surselor de materie primă cu conÅ£inut valoros de elemente esenÅ£iale în baza plantelor acvatice superioare. În rezultatul cercetărilor au fost acumulate materialele necesare (în baza analizelor efectuate de către partea belorusă) pentru elaborarea bazei de date a conÅ£inutului de macro şi microelemente în microalgele şi plantele acvatice. Au fost elaborate procedee de sporire a nivelului de acumulare a micro şi macroelementelor şi de sporire a activităţii antioxidante în biomasa microalgelor: de obÅ£inere a biomasei de H. pluvialis cu conÅ£inut sporit de fier şi activitate antioxidantă majoră; de obÅ£inere a biomasei de H. pluvialis cu conÅ£inut sporit de zinc şi şi activitate antioxidantă majoră şi de obÅ£inere a biomasei de P.cruentum cu conÅ£inut sporit de fier şi activitate antioxidantă majoră. Fiecare din aceste procedee poate fi realizat în mai multe variante, oferind rezultate stabile şi înalte a conÅ£inutului de biometale şi ale activităţii antioxidante.


10.824.09.114T (2010-2011) Implementarea producerii industriale şi utilizării clinice a preparatului inovaÅ£ional - Ferribior. În rezultatul cercetărilor, în baza tehnologiilor propuse a fost produsă partida industrială experimentală a substanÅ£ei active SoluÅ£ie alcoolică BioR-Fier 10mg/ml şi/sau 50mg/ml şi a capsulelor Ferribior 5mg. Au fost elaborate regulamentele tehnologice de producere industrială pentru aceste două produse. A fost elaborată strategia de utilizare a capsulelor Ferribior 5mg.


63T (2008-2009) Implementarea capsulelor Neamon- Hepa în practica medicală în tratamentul şi profilaxia cirozei hepatice.
A fost elaborat şi aprobat documentul analitico-normativ: Regulamentul tehnologic de producere pentru produsul “SoluÅ£ie alcoolice BioR-zinc 10mg/ml şi/sau 50mg/ml", utilizat în calitate de materie primă pentru fabricarea remediilor medicamentoase cu conÅ£inut de BioR. Regulamentul specifică materiile prime şi materialele, echipamentele şi utilajele antrenate în producere, determină fazele procesului tehnologic şi ale controlului interfazic al calităţii, procedurile premărgătoare şi cele caracteristice procesului tehnologic şi descrie etapele fluxului tehnologic de producere a biomasei de spirulină cu conÅ£inut prognozat de principii bioactive şi zinc şi de obÅ£inere a Sol. alc. BioR-zinc 10mg/ml şi/sau 50mg/ml.

08.819.08.03F (2008-2009) Bioaditive nutraceutice imunostimulente, antianemice şi antidiabitice noi în baza biomasei de spirulină cu conÅ£inut prognozat de principii bioactive şi bioelemente (fier şi crom) metabolizate.
Au fost elaborate schemele tehnologice de obÅ£inere a produselor nutraceutice "SpiruCrom" şi "SpiruFier" care au drept perspectivă utilizarea lor în profilaxia şi tratamentul maladiilor legate de disfuncÅ£ii ale sistemului imunitar şi metabolice cum ar fi daibetul zaharat , anemia, ş. a.


06.411.039 A (2006-2010) Elaborarea tehnologiilor de obÅ£inere a suplimentelor alimentare şi a preparatelor medicamentoase în baza biomasei de spirulină.
Au fost elaborate procedeele de obÅ£inere prin sinteza dirijată a biomasei de cianobacteria Spirulina platensis îmbogăţite cu iod, selen, germaniu, crom, precum şi alte substanÅ£e bioactive cu proprietăţi antioxidante. Au fost propuse tehnologiilede obÅ£inere a suplimentelor alimentare şi remediilor medicamentoase, precum şi a biopreparatelor cu efect antioxidant în baza biomasei de spirulină.

09.819.18.02A (2009-2010) Tehnologii noi de obţinere a preparatelor antioxidante de origine naturală. A fost efectuată separarea şi purificarea ficobiliproteinelor şi enzimei SOD din biomasa de spirulină obţinută conform procedeelor elaborate.

11.836.05.06F (2011-2012) Aprecierea efectelor nanoparticulelor CdSe, ZnSe, ZnS asupra proceselor de protecÅ£ie antioxidantă la microalge şi cianobacterii la pătrunderea în cellulă şi la imobilizarea pe suprafaÅ£a ei. În cadrul cercetărilor efectuate la proiectului dat, a fost realizată toxicitatea acestor tipuri de particule pentru cultura de sprulină care descreşte în şirul ZnSe>CdSe>ZnS.
Activitatea antioxidantă a componentelor hidrosolubile ale biomasei de spirulină se modifică în dependenţă de tipul de particule, concentraÅ£ia lor şi metoda aplicată în studiu.
Nivelul înalt de corelare între cantitatea de biomasă şi produsele degradării oxidative a lipidelor evidenÅ£iază mecanismul acestei influenÅ£e, care constă în degradarea membranelor biologice, modificarea permeabilităţii şi dereglarea proceselor vitale.
Cultura de spirulină este mai sensibilă faţă de prezenÅ£a nanoparticulelor cu potenÅ£ial toxic în mediul de cultivare şi urmează a fi preferabilă pentru testele de stabilire a toxicităţii xenobioticelor.

F (2011-2014) Stabilirea mecanismelor de modificare a statutului oxidativ şi a componenÅ£ei biochimice a biomasei unor microalge sub acÅ£iunea metalocomplexelor în scopul obÅ£inerii preparatelor antioxidante
. A fost propus modelul de modificare a statutului oxidativ al Porphyridium cruentum prin acÅ£iunea metalocomplexelor cobaltului cu dioximinele în scopul obÅ£inerii biomasei cu activitate antioxidantă totală înalt