Academia de Stiinte a Moldovei

Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU
Consultant științific: academician GULEA AURELIAN
Consiliul ştiinţific specializat: D 09.313.02 - 01
Tema tezei ACȚIUNEA ANTIFUNGICĂ IN VITRO A REMEDIILOR DE ORIGINE BIOLOGICĂ ȘI CHIMICĂ ASUPRA UNOR AGENȚI CAUZALI AI MICOZELOR
Specialitatea: 313.02 Microbiologie, virusologie medicală
Data: 24 mai 2017
Ora: 14.00
Local: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie,

MD 2028, Chişinău, str. Academiei, 1, Sala de şedinţe, et. 3, bir. 352

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
1. Oltu Iu. Abordări contemporane în sensibilitatea și rezistența antifungică. În: Buletintul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2015, v.3(327), p. 163-170.
2. Oltu Iu., Rudic V. Antifungal activity of extracts from Arthrospira platensis against some pathogens, causing invasive mycoses. În: Curierul medical, 2016, v. 59, nr.6, p.
3. Oltu Iu. Activitatea antioxidantă și antifungică a extractelor din cianobacterii. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, Materialele Conferinței Științifice (cu participare internațională) a Doctoranzilor, ediția a V-a, 25 mai 2016, Chișinău, vol.II, p. 212-217.
4. Brevet de invenție 4452 B1, MD. Utilizarea n-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxibenziliden)-hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării fungilor din genul Candida. / Oltu Iulian, Guțu Tatiana, Gulea Aurelian, Țapcov Victor (MD). Cererea depusa la 29.02.2016

Rezumatul tezei
1. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare constă în evaluarea acțiunii biologice in vitro a remediilor de natură biologică și chimică asupra unor tulpini de fungi patogeni și oportunist patogeni, ceea ce a dus la evidențierea elementelor comune și specifice ale răspunsului celular al fungilor, fapt ce a permis stabilirea unor mecanisme de acțiune a remediilor selectate.
2. Conţinutul de bază al tezei: În lucrare sunt expuse rezultatele evaluării acțiunii antifungice a unor compuși chimici noi, sintetizați de către cercetătorii din Moldova, precum și a unor extracte vegetale (extracte din frunze, pericarp și endocarp de nuc) și cianobacteriene (din biomasă de Nostoc linckia și Arthrospira platensis). O atenție aparte a fost acordată extractelor din biomasa de spirulină, crescută în condiții biotehnologice de acumulare a metalelor. Au fost evidențiate unele particularități ale răspunsului celular al fungilor la acțiunea prepararelor biologice și compușilor chimici.
3. Principalele rezultate obţinute:
În aspect fundamental au fost acumulate date noi care permit de a lărgi spectrul de substanțe de perspectivă pentru descoperirea noilor medicamente antifungice; au fost conturate unele dintre mecanismele de acțiune a noilor substanțe asupra tulpinilor studiate de fungi, bazate pe diminuarea capacității de protecție antioxidantă și deteriorarea peretelui și membranei celulare.
În aspect aplicativ a fost propusă o nouă substanță chimică în calitate de produs cu proprietăți antifungice față de Candida albicans; a fost argumentată o cale nouă de cercetare orientată spre depistarea substanțelor noi cu proprietăți antifungice, și anume obținerea biomasei cianobacteriene cu conținut de metale și a extractelor din acest tip de biomasă.

Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...