Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii

1. Корчмару C.; Меренюк Г.; Урсу А.; Боинчан Б. Пять причин, по которым вопросы устойчивого земледелия и охраны почв могут и должны решаться с учётом почвенно-микробиологического фактора. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieții. 2011, 3 (315), с. 135-139. ISSN:1857-064X.
2. Корчмару C.; Меренюк Г.; Боинчан Б.; Бугачук М. Влияние разных технологий выращивания сахарной свеклы на микробиологическую активность в почве. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieții. 2011, 2 (314), с. 166-170. ISSN:1857-064X.
3. Лупашку Г.А., Меренюк Г.В. Влияние севооборота и удобрений на видовой состав возбудителей и поражаемость сахарной свеклы корневыми гнилями//Микология и фитопатология, 2010, Том 44, Вып.3, С.255-261. ISSN: 0026-3648.
4. Корчмару С., Меренюк Г., Урсу А., Боинчан Б. Cистема микробиологической оценки качества пахотных зональных почв Молдовы. //Mediul Ambiant, 2010, nr. 4(52), p. 22-28.
5. Меренюк Г., Лупашку Г., Сланина В. Микробиологическая деградация пахотных земель и фитосанитарная состояние агроценозов: корневые гнили. Mediul ambiant. 2010, 3, p. 33-38.
6. Корчмару C. Оценка метода субстрат-индуцированного дыхания (для определения почвенной микробной биомассы) на примере почв Молдовы. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieții. n. 1 (307), 2009, р.134-142.
7. Меренюк Г., Урсу А., Корчмару C., Сашко Е. Микробиологическая характеристика зональных почв Молдовы. Mediul Ambiant. 2009, n.5 (47), p. 4-8.
8. Корчмару C. Проблема оценки и мониторинга качества почв на основе микробиологических параметров. Conferinţa ştiinţifică naţională «Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei», 5-6 octombrie 2009, Chişinău, Republica Moldova, р. 195-196.
9. Corcimaru S. Evaluarea și monitorizarea calității solurilor în baza parametrilor microbiologici. În: Inno views. 2009, august, p. 10.
10. Меренюк Г., Корчмару C., Танасе А., Бугачук М. Биологическая деградация типичного чернозёма в агроценозах. Mediul Ambiant. 2009, n.2 (44), p. 19-22.
11. Меренюк Г., Боинчан Б., Корчмару С., Сашко Е., Танасе А., Сланина В., Бугачук М. Оценка состояния почв агроценозов на основе почвенно-микробиологических показателей. Mediul Ambiant. 2008, n. 3 (39), р.13-16.
12. Corcimaru S., Mereniuc Gh., Tanase A., Sașco E., Bugaciuc M., Boincean B. Particularitatile microbiologice paradoxale a cernoziomului tipic in diferite variante cu sfecla de zahar// Conf. Internațională ”Culturile tehnice în agricultura modernă”. Bălţi, 2008, p. 123-128.
13. Mereniuc Gh. Разработка единой (гигиенической и экологической) системы установления предельно допустимых количеств (ПДК) ксенобиотиков в почвах Республики Молдова. Mediul Ambiant. 2007, n. 3 (33), р.23-26.
14. Mereniuc G.V., Corcimaru S.S. Эколого-микробиологическое обоснование регламентации применения медьсодержащих пестицидов в условиях Республики Молдова. Mediul Ambiant. 2007, n. 2 (32), р.4-7.
15. Mereniuc G.V., Corcimaru S.S. Микробиологические аспекты изучения состояния почв агроценозов. Mediul Ambiant. 2006, n. 6 (30), p. 36-38.

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...