Academia de Stiinte a Moldovei

Teza de doctor: : „TEHNOLOGIE DE OBŢINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”


Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent: CHISELIŢA NATALIA, cercetător științific în laboratorul Biotehnologia Levurilor, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
Conducător științific: Usatîi Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător
Consiliul Ştiinţific Specializat D 09.167.01-04 din cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie
Tema tezei: „TEHNOLOGIE DE OBŢINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”
Specialitatea: 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie
Data: 19 iulie 2018
Ora: 13.00
Local: MD 2028, Chişinău, str. Academiei, 1, Sala de şedinţe, et. 3, bir. 352

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

2.1. în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS
1. Chiseliţa N., Usatîi A., Bejenaru L., Tofan E., Efremova N. Biosynthetic potential of
Saccharomyces yeasts at the treatment with extremely high frequency millimeter waves. În: Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Biologie. 2016, v. XXIII (1), p. 12-16. ISSN 1224-5119

2.2. în reviste din străinătate recunoscute
1. Usatîi A., Chiseliţa N., Efremova N. The evaluation of nanoparticles ZnO and TiO2 effects on
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 yeast strain. In: Acta Universitatis Cibiniensis Series E:
Food Technology. 2016, v. XX (1), p. 85-92. ISSN 2344-1496
2. Chiseliţa N., Usatîi A., Efremova N. The effects of ZnO nanoparticles in combination with alcohol on biosynthetic potential of Saccharomyces cerevisiae. In: Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food Technology, 2017, v. XXI (2), p. 19-24. ISSN 2344-1496

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria A:
1. Bejenaru L., Usatîi A., Tofan E., Chiseliţa N., Efremova N. Modification of Biomass
Production and Biochemical Composition of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 and
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 Yeasts under the Action of Extremely High Frequency
Electromagnetic Radiation. In: Surface Engineering and Applied Electrochemistry. Elektronnaya
Obrabotka Materialov. 2017, Vol. 53, Nr. 1, p. 71-76. ISSN 1068-375.Rezumatul tezei

1. Problematica abordată
Lucrarea este consacrată stabilirii parametrilor biotehnologici de cultivare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 în scopul sintezei orientate a β-glucanilor.

2. Conţinutul de bază al tezei
Teza conține analiza amplă a tehnologiilor contemporane de cultivare a levurilor și de obținere a β-glucanilor din biomasa acestora. În scopul elaborării unei tehnologii inovative eficiente de obţinere a β-glucanilor au fost efectuate următoarele cercetări: selectarea nutrienţilor preferenţiali şi condiţiilor optime de cultivare submersă a tulpinii S. cerevisiae CNMN-Y-20 în vederea ameliorării biosintezei β-glucanilor; elucidarea acţiunii nanoparticulelor oxizilor de metale asupra biosintezei β-glucanilor şi altor constituiente celulare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20; Evaluarea efectelor undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă asupra biosintezei β-glucanilor şi altor constituiente celulare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20; elaborarea tehnologiei de obţinere a β-glucanilor din biomasa levuriană.

3. Principalele rezultate obţinute
1. Dirijarea procesului de biosinteză a β-glucanilor prin asigurarea nutrienţilor specifici şi condiţiilor optimizate de cultivare a tulpinii S. cerevisiae CNMN-Y-20; 2. Nanoparticulele TiO2 şi ZnO induc modificări în procesul de biosinteză β-glucanilor şi altor componente celulare la S. cerevisiae CNMN-Y-20, efectul exprimându-se în funcţie de dimensiuni şi concentraţii; 3. Undele milimetrice cu frecvenţă extra înaltă influenţează biosinteza β-glucanilor şi altor componente celulare la S. cerevisiae CNMN-Y-20, nivelul cantitativ al acestora variază în dependenţă de frecvenţă şi durata de iradiere; 4. Tehnologia de sinteză microbiană orientată, cu aplicarea procedeelor noi, asigură sporirea producţiei de β-glucani.

Autoreferatul tezei de doctor „TEHNOLOGIE DE OBŢINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”

Teza de doctor „TEHNOLOGIE DE OBŢINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...