Academia de Stiinte a Moldovei

Teza de doctor: „TULPINI AUTOHTONE NOI DE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ŞI UTILIZAREA LOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE FERMENTATE”

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: CARTAŞEV ANATOLI, cercetător științific la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare din Republica Moldova
Conducător științific: Rudic Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor unioversitar, academician
Consiliul Ştiinţific Specializat D 09.167.01-03 din cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie
Tema tezei: „TULPINI AUTOHTONE NOI DE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ŞI UTILIZAREA LOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE FERMENTATE”
Specialitatea: 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie
Data: 19 iulie 2018
Ora: 10.00
Local: MD 2028, Chişinău, str. Academiei, 1, Sala de şedinţe, et. 3, bir. 352

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

2.1. În reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS
1. Cartasev A., Rudic V. Effect of starter culture producing exopolysaccharide on yoghurt.
In: Chemistry Journal of Moldova, 2017, Nr.12(2), p.7-12. ISSN 2345-1688
DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2017.440

2.2 În reviste din străinătate recunoscute
1. Cartasev A. Optimization of a protective medium for freeze-dried strains of Streptococcus
thermophilus. In: Young Scientist, 2017, vol. 46 (180), p.81-83. ISSN 2072-0297
2. Cartasev A. Yoghurt made by exopolysaccharide producing Moldavian origin strains of
lactic acid bacteria. În: Journal of food and packaging: science, techniques and technologies,
2016, 9, p. 39-43. ISSN 1314-7773.
3. Карташев А., Бурец Е., Коев Г., Богдан Н. Штаммы молочнокислых бактерий с
перспективными для молочной промышленности биотехнологическими свойствами. В:
Вестник Уральской медицинской академической науки, nr. 4/1 (38), Екатеринбург, 2011, с.
80-81. ISSN 2073-9125.

2.3. În reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil categoria B
1. Cartașev A., Rudic V. Culturi starter de bacterii lactice termofile pentru produselel
lactate fermentate. În: Buletinul Academiei de Ştiințe a Moldovei: Ştiințele Vieții, 2016, 3(330),
p. 156-163. ISSN 1857-064X.

1. Problematica abordată
Lucrarea este consacrată elaborării culturilor starter autohtone pentru fabricarea lactatelor fermentate în baza asociațiilor mixte de tulpini noi de bacterii lactice.

2. Conţinutul de bază al tezei
Teza conține analiza amplă a tehnologiilor contemporane de utilizare a bacteriilor lactice în industria lactatelor fermentate. Au fost selectate şi descrise tulpini noi de bacterii lactice din specia S. thermophilus, ceea ce a condus la elaborarea culturilor starter autohtone cu potențial biotehnologic înalt pentru industria de procesare a laptelui, fapt ce a permis eficientizarea procesului de fabricare a produselor lactate fermentate. Aplicarea tehnicilor de biologie moleculară pentru identificarea tulpinilor studiate de S. thermophilus au demonstrat relevanţa tehnicilor Rep-PCR şi FT-IR pentru identificarea speciilor de bacterii lactice din surse naturale.

3. Principalele rezultate obţinute
1. Tulpinile autohtone noi de bacterii lactice din specia S. thermophilus izolate din lapte și produse lactate de fermentare spontană din diferite zone ale R. Moldova, posedă potențial biotehnologic valoros; 2. Mediul de protecție elaborat, cu o compoziție optimă a ingredientelor, asigură pe durata procesului de liofilizare și depozitare îndelungată menținerea viabilității și proprietăților biotehnologice ale tulpinilor noi de S. Thermophilus; 3. Asocierea culturilor din cadrul speciei Streptococcus thermophilus, precum și includerea lor în asociații simbionte de rând cu specia Lactobacillus bulgaricus, permite obținerea unor culturi starter multiple echilibrate destinate fabricării iaurtului; 4. Culturile starter autohtone producătoare de exopolizaharide contribuie la ameliorarea proprietăților fizico-chimice și caracteristicilor texturale ale laptelui degresat fermentat.

Autoreferatul tezei de doctor „TULPINI AUTOHTONE NOI DE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ŞI UTILIZAREA LOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE FERMENTATE”

Teza de doctor „TULPINI AUTOHTONE NOI DE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ŞI UTILIZAREA LOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE FERMENTATE”

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...